Crypto Grinch || Crypton Research

Hello @roxananasoi, welcome to Crypton Research, the best Polish research community. 🙂

Crypto Grinch || Crypton Research

Witaj @roxananasoi, witaj w Crypton Research, najlepszej polskiej społeczności badawczej 🙂 .

Sylwia Moongirl || Crypton Research

I’ d like to welcome all of you to our AMA at Crypton Research! It’s a great pleasure for us to have such a prominent guests with us today — Reda Berrehili and Kheireddine Kamal — CEO & founder of Ki Foundation

Thanks for accepting…

AMA z KI Fundation była tłumaczona live.
Tłumaczenie: Aaron Geryt || Crypton Research

Sylwia Moongirl || Crypton Research

Chciałbym powitać wszystkich na naszym AMA na Crypton Research! Jest nam niezmiernie miło gościć dzisiaj tak znamienitego gościa — Redę Berrehili, CEO i założyciela Ki Foundation. Dziękujemy Reda za przyjęcie naszego zaproszenia…

Equilibrium wprowadza międzyłańcuchowy rynek pieniężny, który łączy pożyczki zbiorcze z generowaniem i handlem aktywami syntetycznymi. Equilibrium wykorzystuje nowatorskie podejście do ustalania cen w łańcuchu i obliczania ryzyka, co odróżnia Equilibrium od innych dobrze znanych projektów DeFi. …

Equilibrium is a cross-chain money market that combines loans with the generation and trading of synthetic assets. Equilibrium uses a novel approach to pricing in the chain and calculating risk, which sets Equilibrium apart from other well known DeFi projects. …

AMA z Equilibrium była tłumaczona live.
Tłumaczenie: Aaron Geryt || Crypton Research

CryptoMachiavelli || Crypton Research

Cześć Alex!
Witam was wszystkich!

Chciałbym Was wszystkich powitać na naszym pierwszym AMA w Crypton Research! …

CryptoMachiavelli || Crypton Research

Hello Alex!
Hello all of you!

I’d like to welcome all of you to our first AMA at Crypton Research! It’s a great pleasure for us to have such a prominent guest with us today — Alex Melikhov, CEO & founder of Equilibrium.

Thanks Alex for…

Crypton Research

Research & Review the best gems #Cryptocurrency projects. https://t.me/CryptonResearchChat http://cryptonresearch.medium.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store