Equilibrium wprowadza międzyłańcuchowy rynek pieniężny, który łączy pożyczki zbiorcze z generowaniem i handlem aktywami syntetycznymi. Equilibrium wykorzystuje nowatorskie podejście do ustalania cen w łańcuchu i obliczania ryzyka, co odróżnia Equilibrium od innych dobrze znanych projektów DeFi. …

Crypton Research

Research & Review the best gems #Cryptocurrency projects. https://t.me/CryptonResearchChat http://cryptonresearch.medium.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store