Equilibrium — Raport Crypton Research PL

CEO — ALEX MELIKHOV
CEO — ALEX MELIKHOV
BUSINESS DEVELOPMENT — LESLEY CZUMA
LEAD ANALYST — YVES RENNO
 • umiejętności ilościowe: ML — matematyka finansowa — handel algorytmiczny — statystyka — ekonomia
 • umiejętności programistyczne / informatyczne: Java Spring, Python, C # — MySQL, SQL, Mongo — Kubernetes, GCP
SENIOR PROJECT MANAGER TECH TEAM PETER SERGEEV
TECH LEAD — VENIAMIN KHRAPOV
BACKEND AND BLOCKCHAIN DEVELOPMENT LEAD — PABLO GABRIL
LEAD STRATEGIST — KYLE ELLICOTT
Equilibrium.io team
ERIC WANG
JOE PETROWSKI
 • Pożyczanie i handel stablecoinami
 • Pożyczanie i handel innymi aktywami kryptograficznymi
 • Ochrona systemu i zarabianie odsetek od aktywów kryptograficznych
 • Pożyczanie i zarabianie odsetek od aktywów kryptograficznych
 • Zdobywanie nagród w łańcuchu bloków PoS dzięki obstawianiu
 • Zarządzanie podłożem Equilibrium i zdobywanie nagród za nominację / walidację i nagrody za inflację
 • Przenoszenie wartości / aktywów między łańcuchami
 • Zdecentralizowany handel na marży
 • Tworzenie i handel aktywami syntetycznymi.
 • Zarządzanie ryzykiem portfela i zabezpieczanie.
WIĘCEJ INFORMACJIhttps://equilibrium.io/en/plo

PARTNERSTWA

Fundusze inwestycyjne zaangażowane w finansowanie Rundy A

Plusy:

 • projekt rozwiązujący kwestie między łańcuchowego finansowania
 • rozbudowany system nagradzania użytkowników
 • silne partnerstwa
 • jawny, doświadczony i zgrany od paru lat team
 • grant od web3 foundation
 • oparty o blockchain polkadot

Minusy:

 • brak inwestorów instytucjonalnych (update 08.04.2021: Equilibrium zamknęło Rundę A finansowania, zabezpieczając $2.5 miliona od międzynarodowych funduszy inwestycyjnych)
 • brak discorda oraz zwykłej komunikacji poprzez pocztę e-mail

--

--

Research & Review the best gems #Cryptocurrency projects. https://t.me/CryptonResearchChat http://cryptonresearch.medium.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store