Launchpool AMA with Crypton Research — May 13 2021 — PL

Czesc! :D

Korzyści dla posiadaczy $LPOOL:

 • Dostęp do projektów w najwcześniejszych rundach, dzięki czemu inwestorzy mają dostęp do najlepszych cen bez związanego z tym minimalnego progu zarezerwowanego dla funduszy inwestycyjnych.
 • Pewność, że inwestycje dokonywane są w dobrej wierze w projekty, które zostały sprawdzone na wielu płaszczyznach.
 • Szansa na stanie się znaczącą częścią społeczności nowego projektu.

Korzyści dla nowych projektów:

 • Promocja poprzez stowarzyszenie z najbardziej rozpoznawalnymi nazwiskami w branży.
 • Wykorzystanie kontaktów i branżowego know-how niektórych z najbardziej skutecznych funduszy w sektorze.
 • Gotowa społeczność chętna do zaangażowania się.
 • Zróżnicowana baza klientów.
 • Kapitał.

Korzyści dla funduszy inwestycyjnych:

 • Zaangażowane społeczności, które mogą wykorzystać siłę tłumu i turbodoładowanie wzrostu.
 • Opieka nad społecznością i informacje zwrotne. Głębszy wgląd w to, dlaczego i jak projekty odnoszą sukces.
 • Zapewnienie większej liczby projektów najwyższej jakości.
 • Możliwość oddania czegoś w zamian i bycia bliżej społeczności kryptowalutowej.

--

--

Research & Review the best gems #Cryptocurrency projects. https://t.me/CryptonResearchChat http://cryptonresearch.medium.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store