Equilibrium AMA z Crypton Research — 1 kwietnia 2021 — PL

 1. Wymiana tokenów; EQ/DOT: 12–26 kwietnia.
 • SKALOWALNOŚĆ
  Widzieliśmy, jakie problemy powoduje niewystarczająca skalowalność podczas krachu na rynku Ethereum w Czarny Czwartek wiosną 2020 roku.
 • INTEROPERACYJNOŚĆ
  Jest kluczowa, ponieważ technologia blockchain polega na przełamywaniu silosów informacyjnych, a bez interoperacyjności mamy szereg odizolowanych kryptowalut, które są ograniczone do protokołów, na których działają.
 • AGREGACJA PŁYNNOŚCI —
  Equilibrium może rozwiązać wyzwanie DeFi związane z wieczystą płynnością dzięki interoperacyjności; udostępniając zabezpieczenia wieloassetowe ze wszystkich głównych protokołów blockchain. W ten sposób rozwiązujemy również problem fragmentacji rynku DeFi.
 • AKTYWA SYNTETYCZNE
  Nie są nowe — Synthetix jest dobrym przykładem — jednak Equilibrium umożliwi syntetykom interoperacyjność, tym samym umożliwiając korzystanie z wielu aktywów, a także zaoferuje znacznie niższe minimalne c-ratio, z programowalnymi stopami procentowymi i solidnym systemem zarządzania ryzykiem, aby proaktywnie zapewnić płynność. Możemy się spodziewać, że zainteresowanie aktywami syntetycznymi będzie tylko rosło, ponieważ pozwalają one użytkownikom na zabezpieczenie przed zmiennością, wykorzystanie dźwigni finansowej i spekulację na wzroście aktywów bazowych.
 1. Z tego powodu starannie przygotowujemy Polkadot PLO (Parachain Lease Offering) z dwuetapowym procesem składającym się z wymiany tokenów (Faza 1), która zapewni podstawę do zebrania solidnej puli DOT przed rozpoczęciem licytacji w crowd loan (Faza 2).
 2. Jesteśmy samodzielnym blockchainem na Substrate — co oznacza, że w razie potrzeby możemy działać niezależnie i nadal korzystać z zalet technologicznych Polkadot, takich jak interoperacyjność i skalowalność, które mamy, ponieważ jesteśmy zbudowani na Substrate.
 3. Podejmujemy również kroki w celu proaktywnego przewidywania wszelkich trudności, które mogą pojawić się w związku z zależnością od Polkadot i jego roadmap — aby rozwiązać je z wyprzedzeniem — tak na wszelki wypadek. Dlatego już teraz aktywnie budujemy nasze własne mosty do Ethereum i Bitcoin. Oznacza to, że będziemy w stanie połączyć się i obsługiwać te aktywa bez opóźnień.
 • Funkcjonalność pożyczkowa:
 • Release produkcyjny:
 • Nadchodzące milestones na produkcji, w tym:
 • Grant Curve pierwszy milestone:
  Ukończyliśmy pierwszy krok w umożliwieniu korzystania z krzywej AMM w ekosystemie Polkadot. Przyniesie to korzyści całej społeczności poprzez zminimalizowanie poślizgów podczas handlu podobnymi aktywami. Unikalna inwariantność stableswap Curve wykorzystuje płynność bardziej efektywnie niż jakikolwiek inny stablecoin DEX, a to jest niezbędne do zmaksymalizowania wydajności płynności na Polkadot. Pooled storage dla różnych puli aktywów i niestandardowych puli aktywów są gotowe.
 • Interfejs platformy PLO fazy 1 (zamiana tokenów) już działa:
 1. Jako poręczyciel
 2. Poprzez staking w farmingu płynności (pasywne zarabianie)
 3. Przez AMM (automatycznych animatorów rynku) jak Uniswap & Curve (zwiększając naszą ekspozycję na ETH).
 1. Mamy kilka rzeczy, które działają na naszą korzyść:
 2. DeFi jako one-stop shop
 3. Maksymalizacja płynności poprzez wykorzystanie międzyłańcuchowej, wieloaktywowej kolateralizacji
 4. Oferowanie programowalnych stóp procentowych, które pozwalają użytkownikom współdecydować o ich odsetkach od długu
 5. Silny system zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia stałej płynności
 6. Wysokie zyski pasywne dzięki famieniu płynności

--

--

Research & Review the best gems #Cryptocurrency projects. https://t.me/CryptonResearchChat http://cryptonresearch.medium.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store